تحلیل آماری پایان نامه

تحلیل آماری پایان نامه و مقاله، طراحی پرسشنامه با تضمین روایی و پایایی بالا

تیم تخصصی تحلیل آماری مسترتز با تکیه بر نیروهای خبره در زمینه انجام تحلیل آماری پایان نامه و مقاله دانشجویی و همچنین تهیه داده های خام آماری و تحلیل آماری اولویت های پژوهشی سازمان ها با نرم افزار های SPSS، Lisrel، Eviews و . . . ، فعالیت دارد.


·         تحلیل آماری و تحلیل داده

·         انجام تحلیل آماری پایان نامه

                              تحلیل آماری پایان نامه حسابداری

                              تحلیل آماری پایان نامه اقتصاد

                              تحلیل آماری پایان نامه مدیریت

                              تحلیل آماری پایان نامه روانشناسی

                              تحلیل آماری پایان نامه علوم اجتماعی

                              تحلیل آماری پایان نامه علوم تربیتی

                              تحلیل آماری پایان نامه جامعه شناسی

·         انجام تحلیل آماری مقاله

·         تحلیل آماری SPSS

·         تحلیل آماری Lisrel

·         تحلیل آماری Eviews

·         انجام پروژه AHP

·         انجام پروژه ANP

·         انجام پروژه TOPSIS

·         انجام پروژه DEMATEL

·         انجام پروژه DEA

·         تحلیل آماری پرسشنامه

·         تهیه داده های خام (داده های بورس و ...)

·         تهیه و طراحی پرسشنامه با تضمین روایی و پایایی بالا
پاسخگویی به سوالات از طریق فرم


به دلیل ازدیاد تماس های ورودی و همچنین ساماندهی سفارش ها، لطفا از بخش سفارش آنلاین جهت ارسال سفارش خود اقدام نمایید.

سفارش چاپ مقاله