انجام اولویت پژوهشی

مشاوره و انجام اولویت های پژوهشی و پروژه های برون سپاری سازمانی


مَسترتز از ابتدای فعالیت پژوهشی خود تاکنون با انجام و همچنین مشارکت در تکمیل چندین اولویت پژوهشی در زمینه های مختلف علوم انسانی و مهندسی پابه عرصه پروژه های سازمانی نهاد و با عنایت به لطف پروردگار و تکیه به توان علمی متخصصین خود، هم اکنون آمادگی اجرا و مشارکت در انجام کلیه پروژه های سازمانی و اولویت های پژوهشی در حوزه های مختلف علوم انسانی، مهندسی و علوم پایه را دارد.