مقاله‏ > ‏آموزش‏ > ‏

چیست Web of Science یا WoS

تحقیقات علمی بسیار گسترده است، نشان دادن ارتباطات معنی دار بین پژوهش های گذشته و حال و همچنین بین نویسندگان، تا زمانی که شما اطلاعات مناسب نداشته باشید، بسیار پیچیده است.

با استفاده از پلتفرم Web of Science، می توانید به یک گستره بی حد و حصر اطلاعات از تحقیقات قبلی در سطح جهان دست یابید و نیز با دسترسی به Web of Science Core Collection، میتوانید اطلاعات جدیدی را از طریق متادیتا و ترسیم ارتباط سایتیشن ها استخراج کنید.

پلاتفرم WoS، شاخص های سایتیشن های منطقه ای، داده های ثبت اختراعات، شاخص های موضوعات تخصصی و شاخص های مجموعه داده های تحقیقاتی را به Web of Science Core Collection متصل می کند که در مجموع بیش از 33،000 مجله هستند، این بدین معناست که شما برای داشتن یک تحقیق کامل و همه جانبه به جامعه بزرگ و صحیح از آثار علمی دسترسی دارید.

read more at: https://clarivate.com/products/web-of-science


Web of Science - WoS چیست


کانال تلگرام چاپ مقاله ISI