مقاله‏ > ‏

آموزش

در این بخش قصد داریم با ایراد مباحثی در خصوص دیتابیس های بزرگ همچون تامسون رویترز، مقالات و نحوه ی اعتباردهی و اعتبارسنجی مجلات در این دیتایس ها را نقد و بررسی کنیم